Software Quality Assurance (Automation Test) (กรุงเทพฯ)

Software Quality Assurance (Automation Test) (กรุงเทพฯ)

(กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

 • วิเคราะห์ Requirement เพื่อนำมาออกแบบการทดสอบ

 • Planning และ Estimated Time การทดสอบร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้อง

 • พัฒนา Test Case / Test Scenario

 • ร่วมกัน Review Test Case ภายในทีม

 • กำหนด ID ของแต่ละ Element ส่วนของหน้า UI ให้ Dev

 • พัฒนา Automated Test Script เพื่อทดสอบ API และ UI ตาม Pattern ที่ตกลงกันในทีม (Pattern มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับการร่วมกันออกความคิดเห็นภายในทีมและความเหมาะสมกับ Tools ที่เราใช้ในการทดสอบด้วย)

 • ร่วมกัน Review Automated Test Script ภายในทีม

 • ทำ Regression Test

 • Report bug พร้อมระบุปัญหาที่ทำให้เกิด bug หรือระบุวิธีการทดสอบที่พบ bug

 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง (Risk analysis) ที่จะเกิดขึ้นกับ Product

 • ศึกษาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีสัญชาติไทย - Thai Nationality

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Software Testing/Quality assurance อย่างน้อย 1-2 ปี

 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบ Test Case เมื่อได้รับ Requirement ได้อย่างครอบคลุม

 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Website และ Mobile Application

 • มีความคิดวิเคราะห์และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Tools ในการทำ Automated Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากมีความรู้หรือมีประสบการณ์ใช้ Jenkins ในการทำ Continuous Integration จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความตั้งใจสูง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • มีแรงขับเคลื่อนการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Self-driven) และสามารถบริหารจัดการงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เป็นอย่างดี (Multitasking)

Stack และ Technology ที่พวกเราใช้

 • Robotframework

 • Katalon

 • Docker

 • Jenkins

 • CI / CD

 • Postman

เลือกช่องทางสมัครงาน