Site Reliability Engineer

Site Reliability Engineer

(กรุงเทพฯ)

รายละเอียดของงาน

 • ทำหน้าที่ดูแลระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

คุณสมบัติ

 • ชอบแก้ไขปัญหา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

 • มีความรู้ทางด้าน Cloud Technologies

 • มีประสบการณ์ในการใช้ Relational และ Non-Relational Databases

 • มีความรู้ทางด้าน Networking

 • มีความเข้าใจ Web Architecture

Stack และ Technology ที่พวกเราใช้

 • Docker

 • Kubernetes

 • AWS

 • Networking

 • Continuous Integration

 • Continuous Delivery

เลือกช่องทางสมัครงาน